<powrót zakladka

Obywatele mają prawo do ochrony mienia i życia

także w czasie powodzi!

(Skrót tego, co mieszkaniec Lubonia wiedzieć powinien!)

 

Poszczególne organa władzy państwowej w Polsce zobowiązane są ustawowo do tworzenia prawnych i organizacyjnych warunków, umożliwiających zapobieganie katastrofom naturalnym, ograniczanie oraz usuwanie ich skutków, a przede wszystkim ochronę życia i mienia obywateli w czasie spowodowanych przez kataklizmy sytuacji kryzysowych. Działaniami, prowadzonymi w czasie i w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej kierują: Burmistrz, (prezydent miasta) - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze gminy; Starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu; Wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa. Uprawnienia do działań zapobiegawczych w okresie zagrożenia katastrofami daje im polskie ustawodawstwo (ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm. oraz ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590). Na tej podstawie Burmistrz ma (po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej), uprawnienia do ograniczania swobód obywatelskich na terenach objętych klęską żywiołową. Działania w celu zapobieżenia skutkom takiej klęski wykonywane są przy pomocy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Do zadań tego gremium, na czele którego staje Burmistrz Miasta, należy:

-ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego;

-przygotowywanie propozycji działań ujętych w planie reagowania kryzysowego;

-przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z istniejącymi lub prognozowanymi zagrożeniami;

-opiniowanie planu reagowania kryzysowego;

-opiniowanie planu ochrony infrastruktury krytycznej.

Gminny zespół zarządzania kryzysowego może wydawać polecenia organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz kierownikom jednostek czasowo przekazanym do wykonywania zadań na terenie gminy. W zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu są zobowiązane uczestniczyć: Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej (OSP), Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz inne kompetentne w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i służby, a także organizacje pozarządowe.

Policja w czasie klęski żywiołowej podlega kierownictwu zespołów reagowania kryzysowego właściwych szczebli. Choć nie jest zobowiązana do bezpośredniego działania w akcji ratowniczej, to w jej kompetencjach jest utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Realizacja tego zadania następuje przez alarmowanie ludności, udostępnianie środków łączności innym służbom ratowniczym, zabezpieczanie mienia, organizowanie dróg i kierowanie ruchem w celu sprawnej organizacji dojazdów ewakuowanej ludności i służb ratowniczych. Policja wspomaga zespół w prowadzeniu akcji informacyjnej.

Straż Pożarna

Do jej zadań należy rozpoznawanie zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych. W akcji ratowniczej zobowiązane są również uczestniczyć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Po otrzymaniu informacji od Zespołu Zarządzania Kryzysowego prowadzi działania w akcji prewencyjnej razem z innymi jednostkami. Przeprowadza kontrole sanitarne na terenach zagrożonych oraz bierze udział w akcji informowania i edukacji poszkodowanych, przeprowadza dezynfekcję oraz udostępnia środki dezynfekcyjne do samodzielnego wykorzystania.

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Prowadzi działania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej spowodowanej masowymi zachorowaniami zwierząt na choroby zakaźne (zagrożenie epizootyczne), udziela fachowych porad w zakresie lecznictwa zwierząt, organizacji grzebowisk i punktów zabiegów weterynaryjnych, nadzoruje utylizację zwierząt padłych i organizację grzebowisk.

Wskazówki prawne jasno określają role i zadania władz poszczególnych szczebli podczas sytuacji kryzysowych. Problem tkwi jednak w tym, że po ustaniu konkretnego zjawiska, czy kataklizmu administracja zazwyczaj przestaje się sprawą zajmować! Po wiosennej powodzi z 2010 r. także w Luboniu zaniedbano kontrole wałów przeciwpowodziowych, konserwację i utrzymanie strumieni, potoków i przydrożnych rowów. W naszym mieście dokładnie nie wiadomo, czy wały usypane podczas ubiegłorocznej powodzi zagwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom po raz drugi…(Nikt nigdzie nie podał, czy lubońskie wały posiadają aktualne wyniki kontroli stanu technicznego, co więcej, mieszkańcy nie wiedzą nawet, że „coś” po czym spacerują nad Wartą to wał przeciwpowodziowy!) Szczególne zaniedbania dotyczą zwłaszcza utrzymania i konserwacji niewielkich lubońskich strumieni, (znajdujących się w gestii Spółki Wodnej), które zamiast zbierać wody opadowe i odprowadzać je, stają się powodem lokalnych podtopień. Zapowiadany rok temu rządowy plan ochrony przeciwpowodziowej dla Polski do dziś nie powstał, nie oznacza to jednak, aby na terenie naszego miasta nie mógł powstać gminny plan ochrony przeciwpowodziowej, nad skonstruowaniem którego powinien się szybko skupić nowo wybrany samorząd!

Opr. M. Rybarczyk

 

                                                                          <powrót