<powrót zakladka

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego i Burmistrza Miasta Luboń alarmu przeciwpowodziowego poniżej przedstawiamy treść komunikatów.

Zarządzenie nr 80/2010 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Luboń. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

§1. W związku z przekroczeniem stanu wody rzeki Warty powyżej poziomu alarmowego, ogłaszam dla Miasta Luboń alarm przeciwpowodziowy.

§2.

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Miasta Luboń właściwemu ds. zarządzania kryzysowego.

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego

Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt 

 

 

                                                                                  <powrót