REKLAMA
<powrót zakladka

 

Z listów do redakcji:

Czy mamy prawo do zagospodarowania przestrzeni

obok grobu na cmentarzu parafialnym?

 

 

Od redakcji:

Niedawno otrzymaliśmy list, poruszający delikatne aspekty użytkowania miejsc wiecznego spoczynku na żabikowskim cmentarzu parafialnym, przez rodziny zmarłych. Przytaczamy go w całości, bo jest on dowodem ewidentnego lekceważenia obowiązującego prawa, czyli Statutów 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Poniżej, pod treścią listu, pozwalamy sobie przytoczyć adekwatne paragrafy, zaczerpnięte ze Statutów, może Rada Parafialna i ksiądz Proboszcz wyciągną z tego jakieś wnioski….

 

Szanowna Redakcjo

Ostatnio w ramach ogłoszeń parafialnych w parafii św. Barbary ks. proboszcz wzywał między innymi do usuwania ławek przy grobach. Chciałabym zgłosić swój sprzeciw co do tych żądań i zmobilizować redakcję do wyjaśnienia sytuacji ze strony prawnej. Kilka lat temu stawiając nagrobek dla swojego ukochanego męża zdecydowałam się również na ławkę w jego pobliżu. Żaden pracownik cmentarza ani kierownik nie zgłaszał wówczas żadnych zastrzeżeń co do jej położenia. A teraz okazuję się, że muszę ją usunąć - na jakiej podstawie prawnej? Skoro zapłaciłam za zgodę za ustawienie pomnika a nikt nie zgłaszał wcześniej zastrzeżeń. Na podstawie jakich przepisów ma mi ktoś ograniczać prawo do zagospodarowania przestrzeni grobu, za który przecież zapłaciłam. W okresie majowym wykorzystałam czas i odwiedzając groby bliskich na innych cmentarzach i zauważyłam, że wszędzie znajdują się regulaminy a w wielu z nich zapisy co i jak może znajdować się wokół grobu. Na cmentarzu żabikowskim są tylko reklamy kierownika cmentarza, natomiast regulaminów brak - zatem na jakiej podstawie oczekuje się ode mnie rujnowania obecnego stanu. Rozumiem, że zdarzają sie tak zamontowane ławki, które naprawdę mogą przeszkadzać, no ale przecież po to parafia zatrudnia pracowników by pilnowali porządku, jeśli tego nie robią to po co płacimy za te wszystkie opłaty za groby, za pomniki i inne? Dugą sprawą są właśnie te opłaty. Na cmentarzu żabikowskim płaci się za wszystko - za miejsce, 10 % za ustawienie pomnika, za prolongatę starych grobów a przy okazji świąt urządzane są zbiórki. A jedyne inwestycje można zauważyć tylko co roku tydzień przed wszystkimi świętymi (kolejne odcinki płotu), chyba tylko po to by zachować pozory. Ze słów proboszcza wynika natomiast, że cmentarz przynosi same straty, jak to możliwe? Czy to parafianie są tacy skąpi czy gospodarz zły? Podpisano:   K. Nowicka

 

Prawo obowiązujące na cmentarzach parafialnych:

Statut 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej.

(Wybrane artykuły dotyczą spraw, poruszonych w treści listu. )

971. Cmentarze parafialne winny być urządzone i zarządzane zgodnie z prawem Kościoła powszechnego i partykularnego oraz według norm zawartych w obowiązujących przepisach prawa cywilnego.

972. - par. l. Cmentarzem parafialnym zarządza proboszcz, osobiście lub przez administratora.

Par. 2. Zarządzając cmentarzem należy stosować się zarówno do przepisów prawa kościelnego, jak i aktualnych przepisów prawa cywilnego, regulujących tę działalność.

Par. 3. Zarządzający cmentarzem powinien dokonać ubezpieczenia cmentarza, przynajmniej od odpowiedzialności cywilnej.

Par. 4. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych, grobowców i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

Par. 5. Odpowiedzialność parafii za szkody powstałe na terenie cmentarza, osobowe lub rzeczowe, uzależniona jest od tego, czy zarząd cmentarza ponosi za to winę.

980. - par. l. Cmentarz powinien być usytuowany na ogrodzonym terenie, który spełnia przewidziane prawem wymogi sanitarne.

Par. 2. Przy wejściu na cmentarz, w widocznym miejscu winien być umieszczony regulamin cmentarza.

981. Cmentarz parafialny winien być tak zaplanowany, by zapewnić łatwe dojście do każdego grobu. Należy zaplanować aleje główne, będące zasadniczymi ciągami komunikacji oraz mniejsze, boczne, które prowadzą do poszczególnych kwater. Aleje te winny mieć - w miarę możliwości - utwardzoną nawierzchnię.

990. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza na postawienie każdego nagrobka, wjazd pojazdów mechanicznych na cmentarz, montowanie ławek, sadzenie krzewów przy grobach i układanie chodników wokół grobów .   ˛

999. Określenie wysokości opłat cmentarnych należy do osoby prawnej, która jest właścicielem cmentarza.

W Archidiecezji Poznańskiej określa się poszczególne opłaty w sposób ramowy, zostawiając możliwość dokonania określonych uszczegółowień proboszczom parafii będących właścicielami cmentarzy. Proboszczowie podejmują decyzję po wcześniejszej konsultacji z Parafialną Radą Ekonomiczną.

1000. - par. l. Pokładne, to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza.

Par. 2. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Par. 3. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do lat 6 lub dla pochówku urnowego wynosi 50% kwoty pokładnego.

1001. Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz z prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, a także na wynagrodzenia pracowników cmentarnych.

 Opr. T.K.

 
                                                                                    <powrót zakladka