REKLAMA
<powrót zakladka

Most na Warcie w Luboniu

kolejny krok w sprawie

 

Informacja o postępowaniu, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy mostu nad rzeką Wartą 

W dniu 24 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Luboń, na wniosek pełnomocnika Inwestora, zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid.: 134, 139, 140, 141/3, 193/1, 223/2, 223/3, 226/1, 228/2, 228/4, 228/5 ark. 2, obręb Czapury, na działkach o nr ewid.: 245, 254/1, 254/2, 255, 256/1, 256/2, 257, ark. 1, obręb Czapury, na działkach o nr  ewid.: 1/5, 1/7, 1/9, 1/31, 1/36, 4, 48/15, 48/23, 51, 59/8, 59/10, 60, 61/2, 61/4, 61/5, 69 – ark. 25, obręb Lasek, na działkach o nr ewid.: 88, 89, 90, 91 ark. 15, obręb Lasek, na działkach o nr ewid.: 3, 4, 7/2, 7/4, 8, ark. 19, obręb Luboń oraz na działkach o nr ewid: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , ark. 18, obręb Luboń.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku, gdy przedsięwzięcie zaplanowane jest na terenach dwóch lub kilku gmin – decyzję środowiskową wydaje burmistrz miasta, na którego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie – w tym przypadku Burmistrz Miasta Luboń. 

Decyzja środowiskowa jest dokumentem, który należy uzyskać przed rozpoczęciem realizacji wskazanych w przepisach inwestycji. Określa warunki, jakie należy uwzględnić podczas realizacji planowanej inwestycji, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu inwestycja negatywnie wpłynęła na środowisko. W szczególności wskazuje na konieczność ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych, zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. W decyzji wskazuje się m.in. wymagania konieczne do uwzględnienia, m.in. w dokumentacji projektowej danego przedsięwzięcia.

W trakcie procedury administracyjnej zmierzającej do wydania decyzji środowiskowej, organ prowadzący postępowanie występuje do organów (w tym przypadku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Wód Polskich w Poznaniu), o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postępowanie dotyczące budowy mostu nad rzeką Wartą jest na etapie oczekiwania na opinie ww. organów.

Burmistrz Miasta Luboń, zgodnie z przepisami wystąpił również o opinię do Burmistrza Gminy Mosina, przesyłając dokumentację sprawy.

W niniejszym postępowaniu strony postępowania zawiadamiane są poprzez obwieszczenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Luboń (http://www.bip.lubon.pl/content.php?cms_id=4630) oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta Luboń.

Zgodnie z przepisami prawa każdemu przysługuje dostęp do informacji o środowisku. Informacja może być udostępniona m.in. ustnie lub przez wgląd do danego dokumentu. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID -19" ograniczona będzie możliwość osobistego wglądu do dokumentów, wskazany jest kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie (Joanna Cichoń 618130011 wew. 35 lub 697 630 648).

Info. UML

 

 
                                                                                    <powrót zakladka