REKLAMA
<powrót zakladka

 

Luvena S. A. wyjaśnia wątpliwości związane z inwestycją w rejonie Kocich Dołów

 

W związku z naszymi wcześniejszymi publikacjami otrzymaliśmy z firmy Luvena S. A. obszerne wyjaśnienie, dotyczące inwestycji drogowej w rejonie starego koryta Warty, które, ze względu na ważny interes społeczny, przytaczamy w całości. Redakcja

 

Wyjaśniamy, że zmniejszenie światła mostu zostało uzasadnione wykonaną w lipcu  2011 r. "Ekspertyzą techniczną dotyczącą oceny możliwości zmniejszenia światła mostu drogowo - kolejowego przez starorzecze rzeki Warty w ciągu ul. Romana Maya w Luboniu". Badanie to zostało przeprowadzone przez niezależne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT z Poznania. Powyższa opinia została przesłana do Urzędu Miasta w Luboniu. Do wykonania obliczeń hydrologiczno - hydraulicznych i modelowania przepływu wód wielkich (powodziowych) w rz. Warcie na odcinku pomiędzy km 252+000 do 256+500 oraz przez starorzecze rz. Warty w Luboniu, wykorzystano aktualne dane hydrologiczne dla rz. Warty z przekrojów wodowskazowych Śrem i Poznań (Most Rocha), opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu, w maju 2011 r.

Poniżej prezentuję wnioski z Ekspertyzy:

1. Przy zamknięciu jednego przęsła mostu, spiętrzenie zwierciadła wody przed mostem dla wody występującej raz na 100 lat wyniesie 1 cm.

2. Przy zamknięciu dwóch przęseł mostu dla wody występującej raz na 100 lat wyniesie 7 cm, nie powodując istotnego zagrożenia dla terenów przyległych, szczególnie obszarów położonych na lewym brzegu starorzecza powyżej mostu. Obszar ten stanowi naturalne zaniżenie terenowe i wymaga już zabezpieczenia przeciwpowodziowego w formie wałów przeciwpowodziowych. Reasumując jednoznacznie można stwierdzić, że ograniczenie obecnego światła mostu nie będzie powodowało utrudnień przy przejściu wielkich wód powodziowych rz. Wartą oraz korytem starorzecza. Ograniczenie światła przedmiotowego obiektu mostowego do 3 przęseł umożliwi przeprowadzenie bez przeszkód wód powodziowych przez budowlę, nie powodując negatywnego oddziaływania na tereny mieszkalne i infrastrukturę techniczną przyległą do starorzecza. Jednocześnie informuję, że posiadane przez nas analizy wskazują, iż zasadniczy przepływ wód powodziowych rz. Warty przez starorzecze odbywa się przęsłami środkowymi mostu. W interesie nie tylko mieszkańców, ale i Spółki LUVENA jest optymalne zabezpieczenie przed skutkami powodzi. Budowa mostu generuje duże koszty i taka inwestycja nie powstałaby bez stosownych pomiarów oraz badań w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Oczywiste jest, że Spółka nie może sobie pozwolić na odcięcie od przeprawy drogowo- kolejowej i zatrzymanie produkcji. Ponadto na terenie LUVENY mieści się wiele innych firm, które wynajmują powierzchnie magazynowo – biurowe i tak niefrasobliwe postępowanie uniemożliwiłoby tym podmiotom prowadzenie działalności, a w konsekwencji doprowadziłoby do wycofania się z umów najmu. Dlaczego LUVENA miałaby działać przeciwko sobie?

Info. Luvena S.A. /Aleksandra Lepke/

 
                                                                                    <powrót zakladka