REKLAMA
<powrót zakladka

 

Komunikat specjalny

w sprawie koronawirusa

 

Szanowni Państwo

W Szpitalu w Puszczykowie przebywała pacjentka, której przejęcia dokonał Szpitalny Odział Ratunkowy. Z uwagi na podejrzenie zakażenia koronawirusem, po uzgodnieniu z lekarzem Oddziału Zakaźnego została przekazana do Szpitala Miejskiego im Strusia w Poznaniu. Szpital w Puszczykowie zastosował sanitarne procedury ochronne.

Dementujemy jednocześnie stanowczo informacje mediów jakoby w szpitalu przebywało dwóch pacjentów z podejrzeniem koronawirusa.

Informujemy również, że ze względu na ogólnopolską sytuację epidemiologiczną do odwołania został wprowadzony zakaz odwiedzin chorych w szpitalu.

Art.5. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa wart.33ust.1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Info. Szpital w Puszczykowie

/Marzena Rutkowska-Kalisz Pełnomocnik d/s PR/

 

aktualne informacje i zalecenia na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

OŚWIADCZENIE

Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Marka Woźniaka

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie nadzwyczajnego wsparcia

placówek ochrony zdrowia w Wielkopolsce

 

Mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego i trudne warunki panujące w szpitalach, wraz z Zarządem Województwa Wielkopolskiego podjąłem działania mające na celu oszacowanie potrzeb wielkopolskich placówek ochrony zdrowia, które zamierzamy sfinansować. Zwróciłem się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wskazanie potrzeb, których koszty nie mogą być pokryte z innych źródeł finansowych, a które mogłyby być opłacone z będącego w naszej gestii Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (fundusze UE). Jednocześnie już zbieramy ww. dane ze szpitali podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Po uzyskaniu informacji oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe WRPO 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokona zmian  Programu w zakresie niezbędnym do skutecznej walki z koronawirusem. Szacujemy, że w tej chwili będziemy mogli przeznaczyć na ten cel ok. 25 mln złotych.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską w Brukseli i Ministerstwem Rozwoju, które zgadzają się na dokonanie daleko idących zmian w regionalnych programach operacyjnych.

Dodatkowo podjęliśmy decyzje ws. doraźnych zakupów sprzętu dla naszych jednostek ochrony zdrowia. Podpisaliśmy już umowy na zakup urządzenia do dekontaminacji (odkażania karetek) wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Natomiast z myślą o naszych wojewódzkich szpitalach w Kaliszu i Koninie, sfinansujemy dla nich zakup dwóch aparatów do testów na obecność COVID-19 (tj. 2 analizatorów genetycznych i 2 komór laminarnych). Dzięki temu próbki nie będą musiały być dowożone do szpitala zakaźnego w Poznaniu, co znacząco wydłuża proces diagnostyczny. Diagnozę będzie można postawić na miejscu, w szpitalnych laboratoriach tych naszych dwóch szpitali.

 Z poważaniem

 Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Info. Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Komunikat Burmistrza Miasta Luboń

z dnia 11 marca 2020 r.

(AKTUALIZACJA)

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

WS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM


Z DNIA 11.03.2020, GODZ. 16:00 

Placówki oświatowe i opiekuńcze

1. Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

a) od 12 marca br. do 25 marca br. zawieszone będą zajęcia w przedszkolach i szkołach;
b) w dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci tych rodziców, którzy nie mogą zapewnić im opieki;
c) od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
d) od 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach.

2.W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Luboń w dniach 12 i 13 marca br. dzieci do lat 3 będą miały zapewnioną opiekę w przypadku, gdy tej opieki nie mogą zapewnić rodzice.

3.Żłobkom, klubom dziecięcym, instytucjom dziennego opiekuna oraz przedszkolom nieprowadzonym przez Miasto Luboń, rekomenduje się decyzje spójne z działaniami Miasta. Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dostępne jest TUTAJ.

4. Profilaktyczne zawieszenie zajęć w szkołach może przynieść pozytywny skutek tylko wtedy, kiedy dzieci i młodzież powstrzymają się od przebywania w dużych skupiskach ludzkich typu galerie handlowe, kina, sklepy.

5. Aby realizować podstawę programową szkoły pracują nad wdrożeniem systemu e-nauczania. O szczegółach rodzice będą informowani poprzez e-dziennik.

6. Rekrutacja do przedszkoli kontynuowana będzie zgodnie z planem i zakończona zostanie 13 marca 2020 roku.

7. Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020/2021 przebiegać będzie zgodnie z ustalonymi wcześniej regułami w godzinach pracy sekretariatu danej szkoły.

8. W konsekwencji zamknięcia placówek obiady dla szkół i przedszkoli nie będą wydawane.

9. Rodzice i opiekunowie dzieci mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku oraz wzór zasiłku na stronie www.zus.pl.

 

Imprezy masowe i kultura

Odwołano imprezy masowe oraz wcześniej planowane wydarzenia.

Zamknięto Bibliotekę Miejską od 11 marca br. do 25 marca br. W tym czasie zostanie przeprowadzone skontrum zaplanowane wcześniej na czerwiec.

Odwołano wszystkie zajęcia w Ośrodku Kultury od 11 marca br. do 25 marca br.

Odwołano wszystkie spotkania, imprezy oraz inne aktywności w Centrum Organizacji Pozarządowych od 11 marca br. do 25 marca br.

 

Ochrona seniorów

Zamknięto od 11 marca br. do 25 marca br. Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

 

Urząd Miasta

Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miasta Luboń.Dla Państwa wygody udostępnionych jest 20 tzw. usług (spraw), które można załatwić całkowicie elektronicznie na platformie komunikacyjnej „eurzadlubon.pl”.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy – w celu zgłaszania wniosków i ich rozpatrzenia.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych pracowników Urzędu Miasta jest podany na stronach: bip.lubon.pl i lubon.pl. W formie ulotki dostępny będzie przy wejściu do budynku Urzędu Miasta.

 

MOPS

Zmieniono sposób obsługi interesantów – czynne jest jedno wejście i wprowadzono zakaz poruszania się po części budynku.

 

ZTM

Zawieszono sprzedaż biletów przez kierowców na liniach ZTM.

Kierowcy otwierają drzwi na przystankach autobusowych.

Skrócone zostaną godziny funkcjonowania Punktów Obsługi Klienta i Biur Obsługi Klienta ZTM.

Autobusy poddawane są codziennej dezynfekcji.

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Prosimy o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku oraz o stosowania się do zaleceń wydawanych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny oraz śledzenie na bieżąco komunikatów wydawanych w tym zakresie na stronie https://gis.gov.pl/, www.gov.pl/koronawirus oraz na www.lubon.pl. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższym oddziałem chorób zakaźnych (tel. 609 794 670 lub tel. 61 873 92 95, 504 907 994, 539 524 935, 61 859 03 36).

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

WS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM
Z DNIA 11.03.2020, GODZ. 10:00


Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszą decyzją Rządu o zamknięciu szkół i przedszkoli od dnia 16 marca 2020 r. , rekomenduję dyrektorom lubońskich placówek oświatowych i opiekuńczych zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych od jutra tj. od dnia 12 marca 2020 r. do dnia wskazanego przez Rząd. Dalsze informacje zostaną Państwu przekazane po zakończeniu posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli, zwołanego na godz. 12:00.

 

Burmistrz Małgorzata Machalska

 

Kwalifikacja wojskowa

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Lubonia dotyczącymi koronawirusa, osoby wezwane do stawienia się na tegoroczną kwalifikację wojskową w dniach 12-19 marca, mają obowiązek stawienia się zgodnie z wezwaniem.

Kwalifikacja obywa się w budynku nr 6, mieszczącym się niedaleko budynku szpitala w Puszczykowie.

Burmistrz Miasta Luboń niestety nie może podjąć decyzji o odwołaniu takich kwalifikacji, nawet w obecnej sytuacji.

Tylko Wojewoda Wielkopolski lub Starosta Poznański mogą odwołać kwalifikację wojskową – proszę o śledzenie stron internetowych obu instytucji.

Info. UML /Małgorzata Wicińska/

 

 

                                                                                    <powrót zakladka