REKLAMA
<powrót zakladka

 

Huk pękającej bańki mydlanej

(Epilog sprawy LOSiR)

Były dramatyczne zapowiedzi, były pisma do ważnych instytucji kontroli i ścigania, była atmosfera wielkiej afery, podgrzewana przez media i…cała sprawa nieprawidłowości, stwierdzonych podczas rutynowej kontroli NIK w Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, którą przez prawie miesiąc ekscytowano opinię publiczną, zakończyła się jednogłośną uchwałą Rady Miasta Luboń, z dnia 27 lutego 2014 r. „w sprawie przekształcenia Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.” Pracowicie nadmuchana bańka mydlana pękła z hukiem, nie czyniąc nikomu krzywdy! Wszyscy lubońscy radni, obecni na sesji w dniu 27 lutego (19 osób), wyrazili wolę przyjęcia zaproponowanej im uchwały i nikt  nawet nie wspominał o prokuraturze…

Warto przytoczyć obszerne fragmenty dokumentu, zatwierdzonego decyzją Rady Miasta Luboń , który jest wstępnym aktem założycielskim nowej instytucji, mającej nam „dostarczać” sport i rekreację. W paragrafie 2. napisano (cyt.):

1. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luboniu.

2. Zakład budżetowy określony w ust. 1 przekształca się z dniem 1 maja 2014 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką” a) Spółka wykonywać będzie zadania własne miasta Luboń w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji gminy a także wskazane Spółce zadania własne w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, starych, chorych i niepełnosprawnych oraz zadania związane z żywieniem dzieci w placówkach oświatowych; (…)

b) składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę stają się majątkiem Spółki;

c) Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością.(…)

W uzasadnieniu dodano iż (cyt.):… „Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka organizacyjna gminy, działająca obecnie w formie zakładu budżetowego, od lat wymaga wysokich nakładów finansowych, w postaci środków przekazywanych zakładowi w formie dotacji na utrzymanie obiektów i urządzeń. Aktualny sposób funkcjonowania i struktura LOSiR nie są wystarczająco efektywne i nie nadążają za istniejącymi potrzebami formalnoprawnymi i ekonomicznymi. Obecnie w Polsce, ze względu na wysoką sprawność i efektywność zarządzania infrastrukturą m.in. sportową czy rekreacyjną, coraz częściej stosowanym przez gminy rozwiązaniem jest powołanie spółek kapitałowych (spółki tego rodzaju funkcjonują już w gminach Jarocin, Lublin, Szamotuły czy mieście Siedlce"...

Wśród 12 argumentów, mających przemawiać za utworzeniem spółki z o. o., wskazanych w uzasadnieniu, bardzo istotne są trzy ostatnie (cyt.):

10) zarządzanie spółką jest bardziej elastyczne (ma ona większą swobodę w kształtowaniu systemów zatrudniania i wynagrodzeń – jej pracownicy nie są, jak w zakładzie budżetowym pracownikami samorządowymi; może też bardziej koncentrować

się na oczekiwaniach odbiorców usług, gdyż rozliczana jest z efektów działania),

11) szybciej reaguje na potrzeby klientów, choćby z uwagi na samodzielność w zarządzaniu zasobami spółki,

12) spółka może korzystać z udogodnień, przewidzianych dla przedsiębiorców, a niedostępnych dla gminy, jak np. w zakresie podatkowym….”

Wszystko wskazuje zatem, że racjonalne argumenty zwyciężyły przedwyborczy populizm , mający ostatnio niestety także wpływ na naszą lokalną scenę polityczną.

Żeby jednak nie pozostawiać „gorącej” do niedawna sprawy bez podsumowania, zapytaliśmy dyrektora LOSiR p. Zbigniewa Trawkę, -Jakie, Pana zdaniem, będą korzyści z przekształcenia prawnego LOSiR i co zyska na tym zwykły mieszkaniec Lubonia?

Na co otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:…

-Prowadzona dotychczas działalność Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w formie samorządowego zakładu budżetowego, niosła za sobą pewne ograniczenia w zakresie rozwoju. Co do zasady zakład budżetowy powołuje się w celu wykonywania zadań własnych gminy. Ustawa o finansach publicznych ogranicza zakres prowadzonej w tej formie działalności. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę pozwoli rozwijać dotychczasowe rodzaje działalności oraz poszerzyć jej zakres. LOSiR, jako spółka, będzie kierował do mieszkańców Lubonia znacznie szerszą i w mojej ocenie atrakcyjniejszą ofertę. Osobiście widzę sporo ciekawych rozwiązań, jednak ze względu na planowany przez władze miasta konkurs na stanowisko Prezesa Spółki, szczegółami będę mógł się podzielić dopiero po uprzednim przedstawieniu ich Komisji Konkursowej, gdyż są to moje autorskie projekty. …

Ze słów p. Trawki wynika, iż czeka nas jeszcze bardzo ekscytujący wybór prezesa spółki LOSiR. Członkom Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu przez Burmistrza Miasta dedykuję słowa śp. Burmistrza Lubonia-p. Włodzimierza Kaczmarka, który w trudnych dla samorządu momentach zwykł był mawiać:..”Miejska rura kanalizacyjna nie ma wymiaru politycznego”… Ta zwięzła ocena dotyczy także instytucji, która powinna zajmować się sportem i rekreacją!

T. Kujawa

 Na zdjęciu- od lewej: A. Szymańska- księgowa LOSiR, Z. Trawka-dyrektor LOSiR, D. Szmyt Burmistrz Lubonia, M. Stromczyński- Skarbnik Miasta (fotoI. S.)

 

 

 
                                                                                    <powrót zakladka