<powrót zakladka

Honorowe wyróżnienia przyznawane przez Miasto Luboń

(lista dotychczasowych wyróżnionych i zasady przyznawania)

 

Przez 37 lat istnienia naszego miasta (od 1954 r. do roku 1993) w Luboniu nie odczuwano potrzeby ustanawiania specjalnego wyróżnienia dla tych, którzy w jakiś sposób zasłużyli się lokalnej społeczności. Dopiero po zmianach ustrojowych i demokratycznym wyborze pierwszego samorządu lokalnego w roku 1990 radni Lubonia postanowili oficjalnie nagradzać obywatelskie zasługi. Efektem tej inicjatywy było ustanowienie 28.09.1993 odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta Lubonia” i tytułu „Honorowy obywatel miasta”.(Wzór graficzny dokumentu „Honorowy Obywatel Miasta Lubonia”, legitymacji i medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” oraz ustanowienia regulaminu nadawania tych wyróżnień został opracowany w roku następnym i uchwalony przez Radę Miasta Luboń 28. 02. 1994 r.) Inicjatywa podjęta wówczas przez luboński samorząd miała tworzyć przestrzeń kreowania elity społeczeństwa obywatelskiego, mogącej być wzorcem osobowym dla przyszłych pokoleń. Jednak pomysłodawcom zabrakło wyobraźni w formalnym konstruowaniu znaczenia wprowadzanego w życie wyróżnienia. Czego skutkiem był fakt, że właściwie nie wiadomo jak je traktować. Czy jako lokalne odznaczenie niskiej rangi- co sugeruje słowo „odznaka” czy też jako szczególny tytuł honorowy, co można wnioskować z nazwy „Zasłużony dla Miasta Lubonia” i dodatkowego zastosowania kategorii zbiorowej w wyróżnieniu. Bałagan interpretacyjny pogłębiło również ustanowienie tytułu „Honorowy obywatel miasta”, na podstawie czego można by sądzić, że „odznakę” przyznaje się za zasługi „swoim” a tytuł „obcym” osobom… Niespójność odebrała lubońskiemu wyróżnieniu rangę obywatelską i sprawiło, że miejska odznaka jako żywo przypominała znane z PRL medale z cyklu „Za zasługi”(dla Województwa Wielkopolskiego, dla Miasta Poznania, dla Obronności itd.). Przez kilka lat nie było pomysłu, od kogo „bezpiecznie” można by zacząć przyznawanie tego wyróżnienia. Dopiero 25.09.1997 r. pierwszy raz nadano odznakę „Zasłużony dla Miasta Lubonia” – w kategorii zbiorowej a otrzymał ją Chór Bard. Wtedy też zamiast słowa „odznaka” zaczęto używać bardziej prestiżowego określenia „medal”. Kolejne dwa lata minęły zanim Rada Miasta Luboń przyznała wyróżnienie w kategorii indywidualnej. Pierwszą osobą, która je otrzymała był ówczesny Prezes OSP w Luboniu- Zenon Twardowski. Uchwałę w tej sprawie podjęto 21.10.1999 r. i był to szczególny wyjątek w przyjętej regule „bezpiecznych wyróżnień”. Data zbiegła się z przyznaniem kolejnego wyróżnienia w kategorii zbiorowej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lubonianka (również 21.01.1999 r.). W latach następnych miejskie wyróżnienia nadawano zwykle nie po to, aby mobilizować do dalszego aktywnego działania, lecz „za całokształt” (ta praktyka niestety utrzymuje się do dziś). Medal „Zasłużony dla Miasta Lubonia” otrzymali zatem:

19. 04. 2001 r. indywidualnie: ks. Zygmunt Sowiński (proboszcz parafii św. Barbary w Żabikowie), ks. Stefan Patryas (proboszcz parafii św. Jana Bosko w Luboniu) i ks. Stefan Naskręt (proboszcz parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Lasku).

26. 09. 2002r. Rada Miasta Luboń III kadencji przyznała Burmistrzowi Gminy Montfoort w Holandii panu Johanowi de Jong medal “Zasłużony dla Miasta Luboń”, choć zaszczytniej byłoby nadać mu tytuł honorowego obywatela…

23. 06. 2004 r. w kategorii zbiorowej wyróżniono: Zakłady Chemiczne “Luboń” spółkę z o.o. (dziś „Luvena”) i Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA. (po likwidacji fabryki reprezentowane w Luboniu obecnie tylko przez zarząd firmy). Medal w kategorii indywidualnej przyznano tego dnia również: Stanisławowi Malepszakowi (regionaliście), Jerzemu Paluszczakowi (pracownikowi miejskich firm komunalnych samorządowcowi), Eugeniuszowi Kowalskiemu (prezesowi Oddziału PTTK w Luboniu), Janinie Baumann (nauczycielce), oraz ks. prob. Stanisławowi Streichowi (z parafii św. Jana Bosko w Luboniu, pośmiertnie).

30. 09. 2004 r. w kategorii zbiorowej Medal „Zasłużony dla Miasta Lubonia” otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Lubonia oraz indywidualnie dr Romuald Klauziński (pediatra, lekarz rodzinny) ks. prob. Teodor Nogala (pośmiertnie, z parafii św. Jana Boskjo w Luboniu).

1. 06. 2006 r. medal indywidualnie otrzymał Jerzy Zieliński (prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Luboniu).

20. 07. 2006 r. indywidualnie medalem “Zasłużony dla Miasta Lubonia uhonorowano rodziny Józefę i Józefa Dylewiczów z Rouen (działaczom polonijnym z Francji), choć i w tym przypadku słuszniej byłoby zastosować i tytułu „Honorowy obywatel miasta”….

19. 07. 2007 r. indywidualnie przyznano medal Romanowi Krzyżostaniakowi (kościelnemu z parafii św. Barbary w Żabikowie). W roku 2009 nasi samorządowcy podjęli próbę uporządkowania kwestii nadawania wyróżnień miejskich. Efektem tego była Uchwała nr XXVIII/170/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: Regulaminu nadawania honorowych wyróżnień: medalu – „Zasłużony dla Miasta Luboń” i tytułu - „Honorowy Obywatel Miasta Luboń” (zmieniająca nieco postanowienia uchwały nr LXIX/161/95 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 28 lutego 1994 r.). Zgodnie z nowymi postanowieniami możemy w Luboniu nagradzać obywatelską aktywność tytułem lub medalem, według poniżej przytoczonych zasad (cyt.):

§ 1

1. Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Luboń przyznaje się osobom fizycznym za wyjątkowe

zasługi dla miasta lub wybitne wartości uznane przez Radę Miasta Luboń (RML).

2. Medal – Zasłużony dla Miasta Luboń przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla miasta.

3. Medal Zasłużony dla Miasta Luboń może być przyznany także pośmiertnie.

§ 2

1. Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Luboń oraz Medal Zasłużony dla Miasta Luboń wraz z

certyfikatem nadaje Rada Miasta Luboń w drodze uchwały podjętej na wniosek: co najmniej

5 radnych, Komisji RML, Przewodniczącego RML, Burmistrza Lubonia, organizacji lub instytucji bądź, co najmniej 30 mieszkańców.

2. Stosowny wniosek należy złożyć w Biurze RML Lub Biurze podawczym Urzędu Miasta.

§ 3

Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia winien zawierać:

1. Dokładne dane personalne osoby fizycznej lub pełną nazwę osoby prawnej bądź organizacji, której wniosek dotyczy.

2. Dokładne dane wnioskodawcy (w przypadku mieszkańców przynajmniej: imiona i nazwiska, adresy oraz podpisy składających wniosek)

3. Wyszczególnione i opisane zasługi uzasadniające nadanie wyróżnienia.

4. Życiorys osoby fizycznej lub historię osoby prawnej bądź organizacji.

§ 4

1. RML rozpatruje wniosek w okresie 3 miesięcy od daty złożenia

2. Warunkiem wprowadzenia do porządku obrad RML punktu o nadanie honorowego wyróżnienia jest pozytywna opinia odpowiedniej Komisji RML.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę termin, o którym

mowa w ust. 1 liczony jest od dnia złożenia kompletnego wniosku.

4. Wniosek, który nie otrzymał pozytywnej opinii Komisji, może być rozpatrywany powtórnie po upływie przynajmniej roku i pod warunkiem złożenia nowego wniosku wraz z rozszerzonym merytorycznie uzasadnieniem.

§ 5

1. Wręczenie odpisu uchwały poświadczającej nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Luboń oraz odznaki okolicznościowej następuje na sesji Rady Miasta Luboń (lub w innych

uroczystych okolicznościach), w obecności Burmistrza.

2. Wręczenie Medalu Zasłużony dla Miasta Luboń wraz z dokumentem nadania (Uchwałą) ,

certyfikatem, oraz odznaką okolicznościową odbywa się na posiedzeniu RML (lub w innych

uroczystych okolicznościach przez Przewodniczącego RML, w obecności Burmistrza.

3. Medal Zasłużony dla Miasta Luboń przyznany pośmiertnie wręczany jest członkowi najbliższej rodziny uhonorowanego w sposób określony w ust.2.

§ 6

Rada Miasta Luboń może w drodze uchwały pozbawić honorowych wyróżnień w razie stwierdzenia utraty praw honorowych przez odznaczonego. W takim przypadku stosuje się procedurę przewidzianą dla nadawania wyróżnień.

§ 7

Ewidencję i pełną dokumentację honorowych wyróżnień oraz odrzuconych wniosków prowadzi Przewodniczący Rady Miasta.

Opierając się na nowo wprowadzonym regulaminie wyróżnienia miejskie otrzymali:

26.  03. 2009r. Wojciech Dutka (samorządowiec, indywidualnie, pośmiertnie) a następnie w tym samym roku w kategorii zbiorowej 24. 09. 2009r. medal “Zasłużony dla Miasta Luboń” przyznano Lubońskiemu Oddziałowi PTTK im. Cyryla Ratajskiego oraz Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego.

21 10. 2010r. indywidualnie medal “Zasłużony dla Miasta Luboń” wręczono Hannie Kuryłło (nauczycielce). Osobą, która w tym roku (24.02.11) otrzymała pośmiertnie indywidualne wyróżnienie miejskie jest ś.p. Ryszard Olszewski (samorządowiec, Przewodniczący Rady Miasta Luboń). O czasu wprowadzenia wyróżnień z nieznanych nam powodów nie było jeszcze przypadku obdarzenia kogoś tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Luboń” ani przypadku podjęcia inicjatywy przez Radę Miasta Luboń- jako organ wnioskujący, a szkoda! Nikt przecież nie potrafi lepiej ocenić zasług, położonych na rzecz miasta jak samorząd, mający wgląd w najpoważniejsze sprawy i problemy naszej społeczności. Inicjatywa własna lubońskiego samorządu mogłaby zmienić nieco ten martyrologiczno-kommemoratywny charakter miejskiego wyróżnienia. Aby nie spowodować nadmiernego szoku, proponujemy rozpocząć wprowadzanie zmian „małymi krokami”, od… docenienia zasług niedawnego czynnego samorządowca, wieloletniego Przewodniczącego Rady Miasta Luboń, Zdzisława Szafrańskiego. Jemu się to od Rady Miasta zwyczajnie należy! (Już dawno nasi czytelnicy pytali, dlaczego jako redakcja nie złożyliśmy w jego sprawie odpowiedniego wniosku, ale uważaliśmy, że koledzy samorządowcy sami docenią Jego wkład w budowanie lubońskiej demokracji. Jakoś nie doceniają…)

M. Rybarczyk

 

                                                                               <powrót