REKLAMA
<powrót zakladka

 

Działacze wielkopolskiej lewicy rozstrzelani

13. 08. 1944 r. w Żabikowie- trochę historii

W początkach 1944 r., po aresztowaniach, dokonanych w łódzkim środowisku działaczy komunistycznych, poznańskie gestapo wpadło na trop podziemnej siatki konspiratorów w Poznaniu i okolicy, ściśle związanej z Łodzią. 11 marca 1944 r. aresztowano nieoczekiwanie w Poznaniu Jana Zgodzińskiego, który znajdował się nieomal od początku w samym centrum podziemnej działalności lewicowej (Polskiej Partii Robotniczej). W niespełna dwa miesiące później, 5 maja 1944 r. został nagle aresztowany Roman Pasikowski, przywódca podziemia i sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej. 17 maja 1944 r. gestapo ujęło: Ludwika Andrzejewskiego, Eugeniusza Augustyniaka, Michała Bojczuka, Wacława Malinowskiego, Jana Mazurka, Kazimierza i Magdalenę Nowaków, Leona Piotrowskiego. 30 i 31 maja 1944 r. aresztowano: Jana Brygiera, Romana Cechmanowicza, Stanisława Danielaka, Wawrzyna Dizmana, Jakuba Kaczmarka, Stefana Karpiaka, Ignacego Kurowskiego, Franciszka Nowaka, Stanisławę Piękniewską-Staśkiewicz, Antoniego Ratajczaka, Władysława i Henryka Skórów z Lubonia, Jana i Władysława Sztukowskich, Marię Utratową, Józefa Zatorskiego. 13 czerwca 1944 r. aresztowano Jakuba Jakubowskiego, Zbigniewa Migalę, Wacława Rudasa. Raport gestapo z tego okresu podaje, że ogółem aresztowano w mieście i pobliżu Poznania 133 osoby podejrzane o przynależność do Polskiej Partii Robotniczej. Wśród aresztowanych znalazło się całe kierownictwo partyjne, działacze fabryczni, terenowi, członkowie komórek partyjnych, zwolennicy ruchu komunistycznego i ich rodziny a także osobny luźno związane z konspiracją. Z relacji świadków wiadomo, że więźniów przesłuchiwano wstępnie w Domu Żołnierza, w siedzibie gestapo, przy obecnej ulicy Niezłomnych w Poznaniu. Na przesłuchania wzywano po kilka razy dziennie. Bito pejczami i katowano do utraty przytomności, potem oblewano wodą i zamykano z powrotem w piwnicznych celach do następnego przesłuchania. Podczas wymuszania zeznań przedkładano więźniom fotografie i dokumenty z polskich archiwów policyjnych (miały być świadectwem ich winy). Dochodzenia ciągnęły się aż do pierwszej dekady lipca 1944 r. Sprawą kierował Wydział IV gestapo pod kierunkiem oficera SS i policji, niejakiego Kopberga. Końcowy raport o wynikach śledztwa, liczący dziewięć stron maszynopisu, wyszedł z poznańskiej centrali gestapo do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie 11 lipca 1944 r. Przedtem więźniów odtransportowano grupami do obozu karnego w Żabikowie. Wszystkich ulokowano w oddziale politycznym obozu. Rozmieszczono ich m. in. w barakach nr 9, 10, 12 i 22. Słabsi fizycznie i ciężej poszkodowani w śledztwie nie wytrzymywali warunków obozowych. (15 czerwca 1944 r. zmarł wskutek ran i przebytych tortur Antoni Ratajczak, dowódca oddziału Armii Ludowej na powiat poznański.) Jeden ze świadków wspominał, że po wyprowadzeniu grupy aresztowanych z baraków, dnia 13 sierpnia 1944 r. usłyszano jeszcze tego wieczoru w obozie serię wystrzałów karabinowych. Zginęli wtedy przywódcy Polskiej Partii Robotniczej Poznania i okolicy: Eugeniusz Augustyniak, Michał Bojczuk, Jakub Kaczmarek, Stefan Karpiak, Wacław Malinowski, Jan Mazurek, Roman Pasikowski, Jakub Przybylski, Tadeusz Weinert, Józef Zatorski i Jan Zgodziński. Następnego dnia po tej egzekucji odważną próbę ucieczki z obozu podjął Zbigniew Migala, który wraz z innymi więźniami wychodził do pracy w pobliskim gospodarstwie rolnym. 14 sierpnia 1944 r. zdołał ukryć się w zabudowaniach. Został zastrzelony na jednej z ulic Lubonia, kiedy pod osłoną nocy ruszył na poszukiwanie bezpieczniejszego schronienia i natrafił na nocny patrol policyjny. Oto sylwetki 11 więźniów politycznych, rozstrzelanych 13 sierpnia 1944 r. w obozie żabikowskim,których nazwiska widnieją dziś na tablicy pamiątkowej…

Eugeniusz Augustyniak, lat 29 (ur. 15. 05. 1915 r. w Łodzi). We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach Armii „Łódź”, został wzięty niemieckiej niewoli broniąc Warszawy. Wieziony do obozu jenieckiego uciekł z transportu. Wkrótce aresztowany, został skierowany do pracy przymusowej najpierw na terenie Niemiec a następnie w zakładach H. Cegielski w Poznaniu (Deutsche Waffen Und Munitionsfabriken). Nosił pseudonim „Kruk”. Był kierownikiem specjalnej grupy sabotażowo-dywersyjnej pod nazwą „Odwet”.

Michał Bojczuk, lat 30 (ur. 20. 09. 1914 r. w Zalesiu pow. Kobryń). Dzieciństwo spędził w przytułku dla sierot (cała jego rodzina zmarła podczas epidemii tyfusu w czasie ucieczki do Polski w 1920 r., w Brześciu nad Bugiem). W Poznaniu zdobył zawód ślusarza i wynajął pokój sublokatorski. Czynnie działał w Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej, za co został skazany na półtora roku więzienia i pięć lat utraty praw obywatelskich. (Karę odbywał we Wronkach a następnie w obozie w Berezie kartuskiej.) W latach okupacji pracował w firmie prowadzącej przebudowę zamku cesarskiego w Poznaniu. Dokument śledczy Gestapo podaje, że Michał Bojczuk dostarczał pracującym na budowie robotnikom specjalnego płynu, którego stosowanie wywoływało rany oparzeniowe i pozwalało uchylać się od pracy.

Jakub Kaczmarek, lat 51 (ur. 22. 07. 1893 r. w Wiórku, pow. Poznań). Był z zawodu blacharzem, prowadził warsztat instalatorski przy ul. Kopanina, w Poznaniu. W sierpniu 1939 r. zgłosił się ochotniczo do oddziałów Obrony Narodowej i brał udział w konwojowaniu transportów wojskowych do Wrześni. W latach okupacji pracował w Naramowicach, w zakładach naprawy sprzętu wojskowego.

Stefan Karpiak, lat 41 (ur. 02. 09. 1903 r. w województwie łódzkim. Pracował do 1940 r. w Ozorkowie w fabryce włókienniczej. W czasie okupacji wywieziony do pracy przymusowej do Poznania, do zakładów zbrojeniowych, w dawnym HCP. Wówczas zamieszkał w barakach na Dębcu. Używał pseudonimu „Bluza”. Werbował i organizował sabotaż. Sprawował funkcję sekretarza Komitetu Barakowego na Dębcu.

Wacław Malinowski, lat 36 (ur. 26. 09. 1908 r. w Łodzi). Brał udział w wojnie obronnej 1939r. w szeregach Armii „Łódź”. Podczas okupacji trafił do Poznania na roboty przymusowe w zakładach zbrojeniowych. Mieszkał w barakach na Dębcu, gdzie ulokowano całą grupę osób deportowanych z Łodzi. Nosił pseudonim „Grek”. Wchodził w skład dowództwa rejonowego Gwardii Ludowej na miasto Poznań. Przywiózł z Łodzi swojej organizacji broń palną.

Jan Mazurek lat 40 (ur. 9.06. 1904 r. w Skrzynkach, pow. Poznań). Był pracownikiem folwarcznym (woźnicą w majątku), potem uczył się zawodu w HCP w Poznaniu. Przed wojną brał czynny udział w strajkach robotniczych, jako członek Związku Zawodowego Metalowców, w związku został zwolniony z pracy. Jako bezrobotny zaczął prowadzić sklepik z artykułami spożywczymi w Żabikowie, przy obecnej ul. Kościuszki 6. Nosił pseudonim „Emil” i „Maciej”. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej był organizatorem komórek komunistycznych w Żabikowie, Luboniu, Lasku i Mosinie. W roku 1936 stał na czele organizatorów strajku w Fabryce Przetworów Ziemniaczanych „Luboń” w Luboniu. W latach 1935-38 mieszkanie Mazurków było drukarnią partyjną dla okręgu poznańskiego. W latach okupacji Jan Mazurek pracował jako kotlarz w HCP. 23 lutego 1940 r. w mieszkaniu Mazurka odbyło się założycielskie zebranie ogniwa Komunistycznej Partii Polski. Jan Mazurek stanął na czele komórki regionu Luboń-Żabikowo, organizował akty sabotażu (m.in. awarii kotła w Fabryce Przetworów Ziemniaczanych w Luboniu), prowadził także akcję pomocy rodzinom szczególnie dotkniętym wojną i okupacją. W maju 1943 r. powołał do zycia dowództwo Gwardii Ludowej na powiat poznański, na którego czele stanął Antoni Ratajczak.

Roman Pasikowski lat 46 urodził się 17. 01. 1898 r. w Łodzi. Przed wojną pracował w fabrykach metalurgicznych, w czasie okupacji znalazł się jako robotnik przymusowy w Poznaniu, w warsztatach kolejowych, zartudnionyjako ślusarz. Nosił pseudonim „Wiktor”. Przyczynił się do wydawania konspiracyjnej gazetki „Głos Poznania” i do ukonstytuowania się dowództwa Gwardii Ludowej na powiat poznański.

Jakub Przybylski lat 46 ur. 23. 06. 1898r. w Rogalinku pow. Śrem. Walczył w armii pruskiej podczas I wojny światowej. Do 1934r. był ślusarzem w warsztatach kolejowych w Poznaniu. Za działalność komunistyczną stracił pracę i przez następne lata (także podczas okupacji) utrzymywał swoją rodzinę z handlu w kiosku ulicznym. Był sekretarzem Komitetu Miejskiego PPR w Poznaniu.

Tadeusz Weinert lat 38 urodził się 13. 09. 1906 r. w Poznaniu. Zdobył zawód w zakładach HCP, należał do Związku Zawodowego Metalowców, przed wojną był sądzony za komunistyczną działalność wywrotową. Nosił pseudonim „Wola” i „Leon”. Był I sekretarzem Komitetu Fabrycznego PPR w zakładach HCP podczas okupacji. Inspirował fabryczne akcje sabotażowe, kolportował druki podziemne. W jego mieszkaniu, przy ul. Świerczewo 9 odbywały się narady konspiracyjne i zebrania młodzieżowej komórki PPR.

Józef Zatorski  lat 23 ur. 3. 03. 1921 r. w Bielnikach pow. Pajęczno. W bliżej nieustalonych okolicznościach w 1941r. znalazł się w Poznaniu i zamieszkał w barakach na Dębcu, jako robotnik HCP. Został wtedy II sekretarzem Komitetu Barakowego na Dębcu.

Jan Zgodziński lat 31 ur. 21. 06. 1913 r. w Łodzi. Od 1936r. był członkiem KPP. Do Poznani trafił jako robotnik przymusowy, deportowany z Łodzi. Pracował w HCP jako tokarz. Kierował kilkoma większymi akcjami sabotażowymi, był łącznikiem pomiędzy strukturami komunistycznymi Poznania i Łodzi.

Zostali rozstrzelani 13 sierpnia 1944 r. na terenie obozu w Żabikowie Opr. I. Szczepaniak

 

 
                                                                                    <powrót zakladka