REKLAMA
<powrót zakladka

 

Drzewa w pomnikowych alejach na terenie Żabikowa (Obawy mieszkańców i wyjaśnienia służb miejskich)

 

W ostatnich dniach, w efekcie silnych porywów wiatru, odnotowaliśmy w Luboniu szkody na skutek przewróconych lub połamanych drzew. Nasiliło to obawy mieszkańców, związane ze stanem drzew, wchodzących w skład alei drzew pomnikowych w Żabikowie, m. in. na ulicach: Poniatowskiego, Kołłątaja, 11 Listopada, Szkolnej.

Odpowiadając na zapytania mieszkańców, przedstawiamy informację na temat aktualnych prac urzędu miasta, związanych z przeglądem stanu drzew, klasyfikowaniem ich do wycinki oraz zastępowaniem drzew chorym młodymi drzewami.

Aleje drzew pomnikowych w Luboniu stanowią wyjątkowy element krajobrazu Żabikowa i konieczne jest stworzenie systemu zarządzania drzewostanem, który obejmować będzie zarówno diagnostykę drzew oraz harmonogram prac w obrębie drzewostanu.   roku 2014 Urząd Miasta Luboń nawiązał współpracę z arborystami z Wrocławia, specjalizującymi się w pracach w alejach drzew pomnikowych. Pod koniec roku arboryści odwiedzili Luboń i dokonali wstępnych oględzin drzew. Omówiono problemy pogarszania stanu zdrowotnego drzew i ustalono plan współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie drzew oraz stanu zdrowotnego drzew. Bardzo często symptomem, na podstawie którego rodzi się obawa o stan drzewa jest występująca próchnica wewnątrz pnia. Występowanie próchnicy wewnętrznej jest charakterystyczne dla wielu gatunków drzew, w tym przede wszystkim dla lipy drobnolistnej i szerokolistnej. Tworzenie tzw. kominów wewnątrz pnia jest naturalnym procesem biologicznym, polegającym na obumieraniu drewna położonego najbliżej osi drzewa. Dzięki temu roślina ma możliwość skierowania całej energii życiowej do najważniejszych części, czyli do drewna położonego na jego obwodzie. To właśnie drewno „obwodowe” odpowiedzialne jest za przenoszenie (wytłumianie) największych naprężeń, powstałych np. w wyniku oddziaływania wiatru. W osi pnia drewno w zasadzie nie przenosi naprężeń, w związku z powyższym staje się ono zbędne dla całego drzewa. Dlatego wewnętrzna próchnica nie oznacza wcale osłabienia drzewa. Aleje lip w Żabikowie objęte są zarówno ochroną konserwatora przyrody (aleje drzew pomnikowych) oraz konserwatora zabytków, gdyż wraz z zespołem budynków wpisane zostały do rejestru zabytków, jako historyczny układ urbanistyczny miasta Luboń. Drzewa te podlegają nieco innej procedurze związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie. W roku 2014 dokonano przeglądu drzew pomnikowych i ze względu na zły stan zdrowotny części drzew wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zaopiniowanie projektu uchwały, znoszącej wartość pomnikową wybranych drzew. Pod koniec grudnia ubiegłego roku weszła w życie uchwała Nr L/315/2014 Rady Miasta Luboń znosząca formę ochrony dla 14 szt. drzew w alejach pomnikowych. Obecnie miasto występuje do Starostwa Powiatowego z wnioskiem uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew. Usuwane drzewa w kolejnych sezonach zastępowane będą nowymi drzewami, które będą miały na celu odtworzenie alei. pierwszym kwartale tego roku przeprowadzone zostaną kolejne oględziny alei pomnikowych i usunięty zostanie posusz z koron drzew.

Info.  i foto. UML/Joanna Cichoń tel: 61 8130011 wew. 35/

 
                                                                                    <powrót zakladka