<powrót zakladka

 

Biblioteka Miejska w Luboniu ma nowego dyrektora

mgr Agnieszka Begier wygrała ogłoszony konkurs

 

Nie będzie niespodzianek w kwestiach zarządzania Biblioteką Miejską i jej miejsca w strukturach jednostek kultury w Luboniu. Władze naszego miasta nie zdecydowały się na rewolucyjne działania koncepcyjne w polityce kulturalnej, chociaż otwierało się ku temu pole manewru, w związku z oficjalnym przejściem na emeryturę p. Elżbiety Stefaniak (z dniem 31 grudnia 2015 r.) dotychczasowego dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu,. Jedyną wprowadzoną zmianą było ogłoszenie konkursu na dyrektora jednostki, chociaż, nie wymagał tego statusu lubońskiej biblioteki i pani Burmistrz Małgorzata Machalska mogła zwyczajnie mianować nowego dyrektora placówki. Konkurs oficjalnie został ogłoszony 22. 01. 2016 r.

W katalogu wymagań obowiązkowych dla ewentualnych kandydatów znalazły się m in.:

-wykształcenie wyższe magisterskie;

-co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub w kierowaniu i zarządzaniu projektami kulturalnymi;

-znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o bibliotekach; ustawy o finansach publicznych;

-umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności managerskie i organizatorskie;

-znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Jako wymagania dodatkowe wskazano doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych. Jak wynika z powyższego władze naszego miasta nie ograniczyły ogłoszonego konkursu  na przyszłego dyrektora placówki do grona osób, mogących wykazać się ściśle bibliotecznym doświadczeniem zawodowym, ale postawiły raczej na kompetencje menadżerskie kandydatów.

Do dnia 15 lutego 2016 r. oferty konkursowe złożyło w Urzędzie Miasta Luboń kilka osób z różnymi kwalifikacjami zawodowymi, w tym jedna z dotychczasowych pracownic Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Komisja konkursowa (powołana w dniu 9. 02. 2016 r.), w której skład wchodzili Mateusz Mikołajczak, Zastępca Burmistrza Miasta Luboń, jako przewodniczący, oraz jako członkowie  Mirosław Stromczynski, Skarbnik Miasta Luboń, Anna Gruszecka, Dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Iwona Smarsz, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Dorota Franek, Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej RM, Romualda Suchowiak Kierownik WOZiK Urzędu Miasta Luboń, przeglądała najpierw, bez udziału kandydatów, złożone oferty a następnie przeprowadziła z wszystkimi ubiegającymi się o stanowisko rozmowę kwalifikacyjną (celem rozmowy było ustalenie predyspozycji kandydata do zarządzania miejską placówką), po czym odbyło się podsumowanie punktów, przyznanych poszczególnym kandydatom.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, decyzją Komisji nowym dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Luboniu z dniem 1. 03. 2016 r. zostanie pani mgr Agnieszka Begier, dotychczasowa Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzetu Miasta Luboń. Gratulujemy.

 Opr. T. K. (foto. I.S.)

Na zdjęciu :

Agnieszka Begier podczas prowadzenia Gali Konkursu "Siewca Roku 2015"

 

Z okazji Dnia Kobiet:

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu

p. Agnieszka Begier o sobie

 

Kim jest nowa Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu?

Absolwentka administracji oraz studiów podyplomowych z komunikacji społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej, między innymi jako rzecznik prasowy, redaktor miesięcznika samorządowego oraz serwisu internetowego. Była inicjatorką i współtwórczynią wielu wydarzeń, imprez kulturalnych i kampanii społecznych na terenie Lubonia. Jest także współtwórczynią i administratorem tematycznych serwisów internetowych.

Co mówi o swoich planach

na nowym stanowisku?

Chciałabym, aby misją Biblioteki było rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Lubonia. Stworzenie instytucji kultury przyjaznej i tętniącej życiem, szanującej przeszłość i budującej przyszłość. Przyciągającej czytelników i budzącej w nich pozytywne emocje. Biblioteka Miejska w Luboniu ma się stać w pełni nowoczesnym ośrodkiem informacji i kultury, otwartym na swoich beneficjentów: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorów, tak pełno-, jak i niepełnosprawnych. Ma być miejscem bez barier, zarówno tych architektonicznych, jak i mentalnych. Miejscem, w którym użytkownicy bez wyjątku, będą mieli prawo do edukacji, integracji i poznawania kultury oraz tradycji Lubonia. 

Moim zdaniem planowanie jest podstawowym etapem zarządzania, dlatego widzę moją rolę w Bibliotece jako menadżera, posiadającego koncepcję funkcjonowania jednostki, wyznaczającego konkretne cele, koordynującego działania i kontrolującego ich realizację. Bardzo ważne jest, aby pracownicy włączyli się w proces planowania i wnieśli swoje doświadczenie oraz wiedzę. Menadżer ma za zadanie inspirować, wskazywać drogi i wizję placówki, a także proponować pracownikom nowe rozwiązania starych problemów. Największy i najlepszy rozwój placówki jest zapewniony, kiedy cały zespół współpracuje przy projekcie, ma świadomość koniecznej zmiany, ma wizję, plan działania i harmonogram zadań. Biblioteka Miejska w Luboniu uważana jest za jednego z ważniejszych animatorów kultury na terenie miasta, dlatego chciałabym kontynuować kierunek rozwoju jednostki obrany przez dotychczasowego Dyrektora Biblioteki w kwestii animacji kultury, dążyć do zaspokojenia potrzeb intelektualnych, kulturalnych i artystycznych mieszkańców miasta. Zamierzam organizować wieczory literacko-poetyckie i teatralne, spektakle, recitale, wystawy oraz wernisaże, spotkania autorskie połączone z promocją książek, warsztaty literackie dla młodzieży, wykłady i wieczory poetyckie, projekcje filmowe. Powyżej wymienione działania odpowiadają na potrzebę dostępu do różnych form spędzania wolnego czasu przez społeczność lokalną, obcowania z kulturą wyższą i wzbogacają ofertę biblioteki.

Moje działania będą skupiały się wokół ogólnych kierunków takich jak:

1. Poprawa dostępu do informacji i wiedzy;  

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Lubonia; 

3. Aktywizacja intelektualna i kulturalna społeczności lokalnej;

4. Dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej i umacnianie lokalnej tożsamości;

5. Kreowanie nowoczesnej wizji biblioteki i bibliotekarza w środowisku lokalnym.

 

Od redakcji:

Z okazji Dnia Kobiet życzymy nowej pani Dyrektor skuteczności i pełnej realizacji zawodowych zamierzeń.

Opr. Maciej Rybarczyk (na podstawie informacji p.  A. Begier)

 

 

 

                                                                                      <powrót